Wystawy

1975 r.

 • Klub "ODNOWA" Toruń (indy­wi­du­al­na),

1976 r.

 • Klub "Meri­no­tex" Toruń (indy­wi­du­al­na),

1980 r.

 • Klub "Ela­na" Toruń (indy­wi­du­al­na),
 • Gale­ria BWA Toruń, wysta­wa śro­do­wi­ska toruń­skie­go z oka­zji 35-lecia Związ­ku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków w Toru­niu (zbio­ro­wa)

1981 r.

 • Gale­ria Klu­bu Mię­dzy­na­ro­do­wej Pra­sy i Książ­ki Grudziądz
 • Gale­ria Biu­ra Wystaw Arty­stycz­nych Szczecin,
 • Dom Kul­tu­ry Świ­no­uj­ście, Gale­ria "Star-Art." Star­gard Szcze­ciń­ski (indy­wi­du­al­ne)

1982 r.

 • Ośro­dek Infor­ma­cji i Kul­tu­ry Pol­skiej w Ber­li­nie (indy­wi­du­al­na),
 • Klub "FAM" Chełm­no (indy­wi­du­al­na),

1983 r.

 • Gale­ria Klu­bu Mię­dzy­na­ro­do­wej Pra­sy i Książ­ki Słupsk (indy­wi­du­al­na),

1984 r.

 • Gale­ria PSP Toruń (indy­wi­du­al­na),

1986 r.

 • Gale­ria w Realin­gen k./Oslo (indy­wi­du­al­na),

1987 r.

 • Gale­ria Biu­ra Wystaw Arty­stycz­nych w Sie­ra­dzu, pople­ne­ro­wa (zbio­ro­wa),
 • Gale­ria PSP Wło­cła­wek (indy­wi­du­al­na),

1988 r.

 • Gale­ria PSP Wło­cła­wek (indy­wi­du­al­na),

1991 r.

 • Tumult Toruń­ski (zbio­ro­wa)

1994 r.

 • Pań­stwo­wa Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku, pokon­kur­so­wa I Trien­na­le Pla­sty­ki Wło­cław­skiej    (zbio­ro­wa).
 • Czar­ny Spichrz Wło­cła­wek, pokon­kur­so­wa "Wło­cław­skie Impre­sje" (zbio­ro­wa),

1995 r.

 • Pań­stwo­wa Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku, pokon­kur­so­wa "Akwa­re­la znad Wisły" (zbio­ro­wa)
 • Gale­ria Biu­ra Wystaw Arty­stycz­nych w Sie­ra­dzu, pople­ne­ro­wa (zbio­ro­wa),
 • Pań­stwo­wa Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku, wysta­wa pla­sty­ki z oka­zji 20-lecia woje­wódz­twa wło­cław­skie­go (zbio­ro­wa),
 • Muzeum Wisły w Tcze­wie (zbio­ro­wa),
 • Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Racią­żu (indy­wi­du­al­na)

1997 r.

 • Muzeum Okrę­go­we w Toru­niu, pokon­kur­so­wa "Dzie­ło Roku 1996" (zbio­ro­wa),

1998 r.

 • Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej Wło­cła­wek (indy­wi­du­al­na),
 • Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej Wło­cła­wek, pokon­kur­so­wa "Pej­zaż Dobrzyń­sko – Kujaw­ski" (zbio­ro­wa)

1999 r.

 • Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych Gorzów Wiel­ko­pol­ski (indy­wi­du­al­na)

2001 r.

 • Gale­ria "Wozow­nia" Toruń (indy­wi­du­al­na),
 • Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej Wło­cła­wek, pople­ne­ro­wa "Kolek­cja dobrzyń­ska" (zbio­ro­wa)

2002 r.

 • Miej­skie Cen­trum Kul­tu­ry Alek­san­drów Kujaw­ski (indy­wi­du­al­na)
 • Bank PBK S.A. w Toru­niu (indy­wi­du­al­na)
 • Zamek Świ­dwin (indy­wi­du­al­na)

2004 r.

 • pople­ne­ro­wa, I Ogól­no­pol­ski Ple­ner Malar­ski "Bar­wy Kujaw" MCK Alek­san­drów Kujaw­ski (zbio­ro­wa),

2005 r.

 • pople­ne­ro­wa, II Ogól­no­pol­ski Ple­ner Malar­ski "Bar­wy Kujaw" MCK Alek­san­drów Kujaw­ski (zbio­ro­wa),
 • Gale­ria "Pod­da­sze" w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 8 we Wło­cław­ku (indy­wi­du­al­na)

2006 r.

 • V Trien­na­le Pla­sty­ki Wło­cław­skiej, Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku (zbio­ro­wa)

2012 r.

 • Muzeum Sta­ni­sła­wa Noakow­skie­go w Nie­sza­wie (indy­wi­du­al­na)
 • Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku, wysta­wa pople­ne­ro­wa Smól­nik 2012, (zbio­ro­wa)
 • "Razem i osob­no" Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku (indy­wi­du­al­na)

2014 r.

 • DKTK Czar­ny Spichrz Wło­cła­wek (indy­wi­du­al­na)

2017 r.

 • "Alfa­bet Wło­cław­ski" – Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Pile (zbio­ro­wa)
 • "Rze­ka" – Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku (zbio­ro­wa)
 • "Woda… Dar" – Gale­ria Wie­ży Ciśnień w Byd­gosz­czy (zbio­ro­wa)

2018 r.

 • "Alek­san­dra­le" Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku (zbio­ro­wa)
 • "Pej­zaż kujaw­ski" Gale­ria Nova – Sta­ry Szpi­tal Jero­zo­lim­ski – Mal­bork (indy­wi­du­al­na)
 • "100 obra­zów na stu­le­cie nie­pod­le­gło­ści" – Dwór Artu­sa w Toru­niu (zbio­ro­wa)
 • "IX Trien­na­le Pla­sty­ki Wło­cław­skiej" – Gale­ria Sztu­ki Współ­cze­snej we Wło­cław­ku (zbio­ro­wa)

2019 r.

 • "Akwa­re­le – Zbi­gniew Jan­kow­ski, Krzysz­tof Wal­czew­ski" – Gale­ria Ome­ga w Toru­niu (zbio­ro­wa)
 • „Dla uczcze­nia 100. Lecia Powro­tu Toru­nia do Pol­ski” – Gale­ria ZPAP w Toru­niu (zbio­ro­wa)
 • „Dzie­ła Anna­le ZPAP Toruń 2018/19" – Gale­ria ZPAP w Toru­niu (zbio­ro­wa)
 • Gale­ria "Antre­so­la" Sana­to­rium pod Tęż­nia­mi, Cie­cho­ci­nek (indy­wi­du­al­na)
 • „Obraz Czło­wie­ka" – Gale­ria Ome­ga w Toru­niu (zbio­ro­wa)